Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održao je svoju XL redovnu sjednicu.
Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red, članovi ovog radnog tijela su usvojili Izvod iz zapisnika, kao i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XXXVIII redovne sjednice Upravnog odbora.
U okviru tačke broj 3. denovnog reda usvojena je Odluka o utvrđivanju Prijedloga Olduke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Nakon usvajanja, pomenuta Odluka ide na usaglašavanje prema Ministarstvu zdravstva TK i dostavljanje nadležnim organima na dalje postupanje.
Na sjednici su članovi Upravnog odbora podržali i dali saglasnost na zaključivanje Ugovora o realizaciji usluga iz Programa rane dijagnostike karcinoma kolorektalnog sistema LOT 2 za 2019. godinu, te za zaključenje Ugovora o realizaciji usluga iz Programa rane dijagnostike karcinoma prostate za 2019. godinu.
Poslije razmatranja, usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku testova na HIV.
Potvrđena je i Lista novih osiguranih lica na hemodijalizi u dijaliznim centrima na područja Tuzlanskog kantona.

Upravni odbor: Usvojena Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala