Održana XXXVIII redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Nakon razmatranja i usvajanja Izvoda iz zapisnika i Izvještaja o izvršenju Odluka i zaključaka sa XXXVII redovne sjednice, Upravni odbor je u okviru tačke br.3 donio Odluku o doznačavanju sredstava u iznosu od 100% ugovorene mjesečne naknade za period juli – septembar 2019. godine.

Usvojen je Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2022. godine.

Članovi Upravnog odbora su dali podršku i pozitivnim ocijenili Prijedlog mjera za unapređenje sistema zdravstvene zaštite stanovništva/osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Upravni odbor je dao i Saglasnost na zaključivanje Anexa I Okvirnog Ugovora za 2019. godinu sa “Vaše zdravlje“ Tuzla, te Anexe I Ugovoraza 2019. godinu sa “Fehemm“ Gračanica i ZU “Eurovita Pharmacija“ Mostar.

Potvrđena je Lista novih osiguranih lica na hemodijalizi u dijaliznim centrima na području Tuzlanskog kantona.

Poslije kratkog razmatranja i uvida u medicinsku dokumentaciju, Upravni odbor donio je Zaključak kojim se odobrava pratnja osiguranim licima (podaci poznati Stručnoj službi) kojima je odobreno produženo bolničko lječenje – medicinska rehabilitacija na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

http://www.zzotk.ba/foto-upravni/

Upravni odbor: Usvojen Dokument okvirnog budžeta 2020. – 2022. godine