U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, predviđena su sredstva za nabavku  niskomolekularnih heparina za trudnice.
Osigurana lica (trudnice) imaju pravo na lijek (niskomolekulani heparin) u skladu sa indikacijama, bez obzira na hospitalizaciju.
Nabavka i preuzimanje lijekova (Clexan i Clivarin) vršit će se samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.
Pravo se ostvaruje na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante i/ili otpusnog pisma i Konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
Za aplikaciju niskomolekularnih heparina nije potreban nadzor medicinskog osoblja JZU UKC Tuzla.
Pravo na terapiju heparinom za trudnice (Clivarin i Clexane)
Niskomolekularni heparin