Obavještavamo osigurana lica da je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zaključio Ugovor o regulisanju pružanja zdravstvenih usluga, sanacije zuba u opštoj anesteziji sa JZU UKC Tuzla.
Zdravstene usluge, sanacije zuba u opštoj anesteziji odobravaju se osiguranim licima kojima je dijagnostikovan autizam ili jedan od stepena mentalne retardacije koji predstavlja medicinsku indikaciju za sanaciju zuba u opštoj anesteziji.
Osiguranim licima je omugućeno sljedeće:
– Specijalistički pregled anesteziologa (sa dijagnostikom),
– Anestezija,
– Popravka zuba,
– Vađenje zuba,
– Resekcija korijena zuba – apiktomija,
– Liječenje zuba,
– Čišćenje zubnog kamenca.
Zdravstene usluge, sanacije zuba pružat će se u zdravstvenoj ustanovi u skladu sa Procedurom za odobravanje zdravstvenih usluga, sanacije zuba u opštoj anesteziji.
Postupak odobravanja zdravstvene usluge osigurano lice pokreće podnošenjem zahtjeva Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Ugovorna zdravstvena ustanova će pružati zdravstvene usluge osiguranim licima koji imaju uredno izdatu i potpisanu Saglasnost od strane ovlaštenog lica Zavoda.

Više o pravima osiguranih lica na prava na usluge sanacije zuba u opštoj anesteziji u dole postavljenom link-u
Procedura za odobravanje zdravstvenih usluga, sanacije zuba u opštoj anesteziji

 

Sanacija zuba u opštoj anesteziji