Obavještavamo osigurana lica da od danas stupa na snagu nova Lista ortopedskih i drugih pomagala.
Lista ortopedskih i drugih pomagala donesena je na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona od 01.10.2019. godine na osnovu usaglašenog prijedloga Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
Uredbom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine TK” broj: 13/18), utvrđen je obim, način i postupak ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala iz Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala.
Obim prava određuje se jedinstvenom Listom pomagala (“Službene novine TK” broj: 11/19) u kojoj su utvrđeni rokovi i način korištenja, indikacije za utvrđivanje potrebe za ortopedskim pomagalom i visina učešća Zavoda u njihovoj nabavci.
Osigurana lica imaju pravo na ortopedska i druga pomagala koja se nalaze na jedinstvenoj Listi ortopedskih i drugih pomagala.
Osigurano lice, kome je od strane ovlaštenog doktora izdata potvrda o potrebi nabavke ortopedskog pomagla dostavlja se Zavodu na odobravanje.

Više o pravima osiguranih lica pogledajte u dole postavljenom link-u

http://www.zzotk.ba/ortopedska-pomagala/

Proširena Lista ortopedskih pomagala