Na inicijativu Udruženja “Zemlja djece u BiH“, danas je na Klinici za dječije bolesti, UKC Tuzla, održana zajednička press konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja i JZU UKC Tuzla, na temu pružanje zdravstvenih usluga – sanacije zuba u opštoj anesteziji.
Zajednički je promovisan početak obavljanja novih stomatoloških usluga za djecu sa poteškoćama, te predstavljen model dobre saradnje vladinog i nevladinog sektora na polju zdravstvene zaštite, i samim tim unaprijedio položaj djece u okviru zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona.
Na inicijativu nevladinog sektora ovaj veliki problem je riješen te sada sva djeca s poteškoćama u razvoju priliku za pružanje stomatoloških usluga imaju u Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Direktor Zavoda, Mirsad Hodžić je istakao da su u skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu predviđena sredstva za finansiranje sanacije zuba u opštoj anesteziji, u iznosu od 15.000 KM. Nedostajući dio je okvirno 10.000 KM, međutim on će biti nadomješten unutrašnjom preraspodjelom sa tekuće rezerve zavoda.

Za realizaciju i odobravanje prava na sanaciju zuba, Zavod je izradio Proceduru za odobravanje zdravstvenih usluga, sanacije zuba u opštoj anesteziji.
Zdravstvene usluge, sanacije zuba u opštoj anesteziji odobravaju se osiguranim licima kojima je dijagnostikovan autizam ili jedan od stepena mentalne retardacije koji predstavlja medicinsku indikaciju za sanaciju zuba u opštoj anesteziji.
Utvrđivanje potrebe za sanacijom zuba u opštoj anesteziji vrši doktor stomatologije iz ugovornog doma zdravlja, koji je dužan izdati nalaz i mišljenje o utvrđenoj indikaciji.
Sam postupak odobravanja zdravstvene usluge, sanacije zuba u opštoj anesteziji pokreće se podnošenjem zahtjeva osiguranog lica.
Zdravstvena ustanova će pružiti zdravstvene usluge osiguranim licima koji imaju uredno izdatu i potpisanu Saglasnost od strane ovlaštenog lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Zavod je za realizaciju pružanja usluga sanacije zuba zaključio Ugovor o regulisanju pružanja zdravstvenih usluga – sanacije zuba u opštoj anesteziji sa JZU UKC Tuzla, koja će pružati usluge osiguranim licima u skladu sa indikacijama i odredbama utvrđenim Procedurom.
Zdravstvena ustanova se obavezala da će pružati usluge snacije zuba u opštoj anesteziji i to: specijalistički pregled anesteziologa, anestezije, popravku zuba, vađenje zuba, resekcija korijena, liječenje zuba i čišćenje zubnog kamenca.

FOTO

Pravo na sanaciju zuba za djecu sa poteškoćama