Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16) i člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16), direktor Zavoda objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Poništava se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ dana 06.07.2019. godine, te na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Poništenje Javnog oglasa