Postavite pitanje popunjavajući donju formu:


Pitanja osiguranih lica:

Poštovani, da li mogu uplaćivati zdravstveno osiguranje kao nezaposleno lice koje se ne vodi na evidenciji Službe za zapošljavanje?

Poštovani, potrebno je da se obratite u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu mjestu prebivališta gdje će te dobiti svu potrebnu dokumentaciju i upute u vezi sa prijavom i ostvarivanju prava na lično obavezno zdravstveno osiguranje.

Poštovani, da li se refundiraju sredstva za inekcije( kleksan) trudnicama?

Poštovani, osigurana lica (trudnice) imaju pravo na lijek (niskomolekularni heparin) u skladu sa indikacijama.
Nabavka i preuzimanje lijeka vrši se isključivo i samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.
Pravo se ostvaruje na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante i/ili otpusnog pisma i Konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Poštovani, u postupku sam za IVF rekli su mi da se moze uraditi refundacija. Zamolila bih vas da mi objasnite proceduru i koja je potrebna dokumentacija za povrat troskova?

Doktrinarnim pristupom predviđene su indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurana lica ostavruju pravo na refundaciju dijela sredstava za asistiranu reprodukciju.
Zavod učestvuje u troškovima postupka asistirane reprodukcije u visini do 3.000,00 KM za prvi pokušaj i u visini do 2.000,00 KM za drugi pokušaj.
Više u postavljenom link-u http://www.zzotk.ba/wp-content/uploads/2018/11/Pravo-osiguranih-lica-na-asistiranu-reprodukciju.pdf

Postovani,obzirom da je nastupila nova kalendarska godina,a na medijima ne mogu pronaci informaciju o cijeni markica zdravstvenog osiguranja za 2019.g. i kategorijama koje su oslobodjenje placanja istih, molim Vas da me obavijestite da li je donesena Odluka od strane zakonodavne vlasti koja tretira navedenu problematiku.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na sjednici od 29.11.2018. godine donio je Odluku o utvrđivanju visine premije osiguranja za 2019. godinu.
Utvrđena je visina premije osiguranja za 2019. godinu u iznosu od 20,00 KM po osiguranom licu. O datumu početka uplate i aplikacije “markice” premije osiguranja javnost će blagovremeno biti obaviještena.

Više o premiji osiguranja pogledajte u dole postavljenim linkovima.

http://www.zzotk.ba/wp-content/uploads/2018/12/uputstvo-o-vremenu-i-na%C4%8Dinu-uplate-participacije-godi%C5%A1nje-premije…pdf

Postovani, s obzirom da prosle godine nisam imala markicu, a moram na lijecenje u UKC Tuzla, moram cim prije uplatiti markicu. Meni treba informacija kad je mogu uplatiti i preuzeti?

Aplikacija premije osiguranja za 2018. godinu trajala je do 31.12.2018. godine.
Osigurana lica koja nisu uplatila premiju osiguranja imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite ali će snositi dio troškova prilikom korištenja iste u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj; 17/17).
O datumu početka uplate i aplikacije markice premije osiguranja za 2019. godinu, javnost će blagovremeno biti obaviještena putem sredstava javnog informisanja i web stranice Zavoda.

Poštovani, koliki je iznos uplate dobrovoljnog osiguranja za januar 2019?
Da li iznos koji se uplaćuje za fond solidarnosti ostaje uvijek isti (4,11 KM) ili se mijenja?

Lično obavezno osiguranje tzv. dobrovoljno osiguranje za Januar 2019. godine, iznosi 41,49 KM. Uplate doprinosa se vrše na dva odvojena računa i to: 37,26 KM na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i 4,23 KM na račun Fonda solidarnosti.
Više o ličnom obaveznom osiguranju pogledajte u dole postavljenom link-u http://www.zzotk.ba/dobrovoljno-osiguranje/

Postovani, kojim putem se vrsi refundacija troskova za nabavku lijekova?

Osigurana lica imaju pravo na lijekove koji se nalaze na kantonalnoj listi lijekova koje na prijedlog ministra zdravstva donosi Vlada Tuzlanskog kantona.
Na području Tuzlanskog kantona osigurana lica imaju pravo na lijekove utvrđene Odlukom o  Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 15/18).
Lijekove sa Liste lijekova na obrascu recepta propisuju ovlašteni doktori medicine, odnosno stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornog privatnog zdravstvenog radnika, ovlašteni doktori specijalisti zaposleni u službama domova zdravlja za zdravstvenu zaštitu djece, školske djece i studenata, žena i pneumoftiziološku zaštitu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Postovani, dali pravo na besplatnu markicu imaju samo penzioneri sa minimalnom penzijom ili i svi koji imaju manju penziju od minimalne?

Članom 8. Uputstva o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona utvrđene su kategorije osiguranih lica, peridoi na koje se odnosi oslobađanje od participacije i dokumentacija na osnovu koje Zavod utvrđuje oslobađanje od particpacije.

Od plaćanja participacije oslobođeni su penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku. Od dokumentacije neophodno je priložiti odrezak posljednje penzije u tekućoj godini ili odrezak posljednjek izvoda o prijemu penzije i kopija rješenja kao dokaz da se ne radi o srazmjernoj penziji.

Na stranici Federalnog zavoda za MIO/PIO se svaki mjesec objavljuje najniža penzija https://www.fzmiopio.ba/ koja je po zadnjem objavljenom podatku iznosi 348,06 KM.

Poštovani, molim Vas da mi kažete za koliko mjeseci mogu uplatiti unaprijed dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Članom 15. Uputstva o ličnom obaveznom osiguranju utvrđeno je da mjesečni doprinos za lično osiguranje se utvrđuje u skladu sa važećom odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

Iz navedenog proizilazi da se uplaze za lično osiguranje uplaćuju na mjesečnom nivou iz razloga što se svaki mjesec i vrši obračunavanje mjesečnog iznosa.

Poštovani, da li se  na jednoj uplatnici za premiju osiguranja za 2109 godinu »u svrhu doznake« može navesti više članova porodice i istom uplatiti  / napr 4. ćlana porodice?

Na jedan virman može se uplatiti iznos za više članova porodice, navodeći podatke jednog od članova uz iznos koji odgovora broju članova za koje se premija uplaćuje.
Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenosa novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.
U prilogu dostavljamo Uputstvo za popunjavanje virmana u svrhu uplate premije osiguranja za 2019. godinu.

Šta treba od dokumentacije za zdravstveno osiguranje za djecu?

Prilikom prijavljivanja člana porodice, u konkretnom slučaju djece, od dokumentacije je potrebno da priložite zdravstvenu legitimaciju sa popunjenim podacima i pečatom obveznika uplate doprinosa nosioca osiguranja, izvod iz matične knjige rođenih i ZO3 obrazac.
Sa navedenom dokumentacijom javiti se u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica.