Uredbom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine TK” broj: 13/18), utvrđen je obim, način i postupak ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala iz Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala.
Odlukom o Jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala (“Službene novine TK” broj: 11/19) utvrđuje se jedinstvena lista ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala, rokovi korištenja i visina učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala.

Odluka o Jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala
Uredba o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
Spisak ustanova za izradu ortodontskih aparata
Pravo na ortopedska i druga pomagala