U organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH održan je sastanak predstavnika Kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.
Uloga domaćina navedenih susreta pripala je Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
U skladu sa ranijim dogovorima teme za radni dio sastanka najavila je doc.dr.sci. Vlatka Martinović, direktorica Federalnog zavoda te iskoristila priliku da pozdravi sve prisutne i zahvali na dolasku i odvojenom vremenu.
Nakon uvodnih riječi direkotrice Martinović, u ime domaćina prisutne je pozdravio direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Mirsad Hodžić, dipl.ecc, te najavio dnevni red sa zanimljivim i korisnim temama.
Poslije kratkog obraćanja, direktor Hodžić je prisutnima predstavio rad Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, govoreći o samim početku, osnivanju Zavoda, načinu finasiranja, pravima i obavezama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja te ostalim oblastima iz djelokruga djelovanja Zavoda.
U drugom dijelu sastanka prisutni su upoznati sa realizacijom zaključaka sa prethodno održanih sastanka, odnosno zaključcima u vezi sa Pravilnikom o privremenoj spriječenosti rad, definisanju modaliteta provođenja postupka javne nabavke, odnosno finansiranja nabavke imunoglobulina, te tarifom zdravstvenih usluga.
Također, govorilo se poduzetim aktivnostima iz djelokruga rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH u prethodnom periodu, odnosno o formiranju Komisije za stručni nadzor i evaluaciju programa kardiologije i kardiohirurgije, dostavljanju zahtjeva osiguranika na nadležno postupanje, te o realizaciji ostalih zaključaka.
Poslije predstavljanja i kratke rasprave u vezi sa navedenim informacijama i zaključcima, predstavnik Kantonalnog zavoda Tuzla, Selma Halilović, v.d. pomoćnika direktora govorila je o rješavanju tzv. “sukoba nadležnosti“ po osnovu ugovors o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i država ugovornica.
Nakon kratke rasprave svih učesnika, usaglašeno je da će Kantonalni zavodi dobiti akt na izjašenje oko rapodjele predmeta po nadležnosti u roku od 15 dana, te da će se imenovati po jedan član u Komisiju za rješavanje istih.
Pored navedene teme, domaćini su imali i predstavljanje na temu Ugovaranje zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim podzakonskim aktima.
Pored najavljenih tema, direktorica Federalnog zavoda upoznala je prisutne da će ovaj zavod obezbijediti sredstva u iznosu od 500.000 KM za nabavku Inzulinskih pumpi uz prijedlog da potrošni materijal snose Kantonalni zavodi.
Predstavnici svih Kantonalnih zavoda dali su saglasnost za finansiranje potrošnog materijala.
Sastanak je ocijenjen jako uspješnim i korisnim, te najavljeno novo druženje krajem aprila u organizaciji Kantonalnog zavoda Travnik.

http://www.zzotk.ba/foto/

Održan sastanak predstavnika Kantonalnih zavoda i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja