Odluka o neposrednom ucescu osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene za…
Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala
Uredba o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala – 2018
Odluka o izmjeni Odluke za niskomolekularni heparin
Odluka kojom se odobrava Program lijekova – bolnički lijekovi
Odluka o izmjenama Odluke o utvrdjivanju osnovica, stopa i nacina obracunavanja i uplate doprinosa 2016
Odluka o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za RVI i clanove njihovih porodica
Odluka o izmjeni Odluke o utvrdjivanju osnovica, stopa i nacinu obracunavanja i uplate doprinosa
Odluka o pozitivnoj listi lijekova
Odluka o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zastite povratnika u RS – 2018
Odluka o Listi ampuliranih lijekova
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa sa Izmjenama i dopunama
Odluka o utvrđivanju prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju sa Izmjenama i dopunama