Odluka o Jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala
Odluka o finansijskoj pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu – 2019
Odluka o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u RS u JZU na području TK
Odluka o neposrednom ucescu osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene za…
Uredba o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala – 2018
Odluka o izmjeni Odluke za niskomolekularni heparin
Odluka o izmjenama Odluke o utvrdjivanju osnovica, stopa i nacina obracunavanja i uplate doprinosa 2016
Odluka o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za RVI i clanove njihovih porodica
Odluka o izmjeni Odluke o utvrdjivanju osnovica, stopa i nacinu obracunavanja i uplate doprinosa
Odluka o pozitivnoj listi lijekova 2018
Odluka o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona
Odluka o Listi ampuliranih lijekova
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa sa Izmjenama i dopunama
Odluka o utvrđivanju prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju sa Izmjenama i dopunama
Operativni program lijekova za 2019
Odluka o dopuni odluke za lijekove od 34-38 rednog broja
Odluka o dopuni odluke za Imunoglobulin HBS
Prioritetni program lijekova koji se koriste u terapiji bola sa izmjenama i dopunama


Uredba o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru Tuzlanskog kantona