Obavezno zdravstveno osiguranje je dio socijalnog osiguranja građana koji čini jedinstven sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18) (u daljem tekstu: Zakon) i propisima donesenim na osnovu Zakona.
Obavezno zdravstveno osiguranje zasniva se na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru kantona, a može se zasnivati i na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika na području Federacije, u slučajevima i pod uslovima utvrđenim Zakonom.
Obavezno zdravstveno osiguranje provode kantonalni zavodi kao pravna lica za područje svakog od kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla (u daljem tekstu: Zavod) je organizovan u organizacijske jedinice – poslovnice u 13 općina Tuzlanskog kantona. Direkcija Zavoda je u sjedištu Kantona. U Direkciji Zavoda utvrđuje se način provođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja, a sprovodi se i obavlja putem poslovnica Zavoda.