Osigurana lica se mogu upućivati na medicinsku rehabilitaciju samo u slučajevima kada je takvo liječenje neophodno kao nastavak bolničkog liječenja. Osigurana lica imaju pravo na produženo bolničko liječenje samo u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima zaključen ugovor.

Prijedlog za upućivanje na medicinsku rehabilitaciju izdaju ovlašteni doktori u domovima zdravlja prema
mjestu prebivalista osiguranog lica. Prijedlog se podnosi u poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta osiguranog lica u roku od 30 (trideset) dana od dana završenog bolničkog liječenja.

Prilikom utvrđivanja potrebe za produženo bolničko liječenje/medicinsku rehabilitaciju osigurana je dvostepenost. Prvostepena komisija utvrđuje potrebu za produženo bolničko liječenje osiguranoj osobi na osnovu prijedloga ovlaštenog doktora i medicinske dokumentacije. Prvostepena komisija daje Nalaz, mišljenje i ocjenu o potrebi za produženo nolničko liječenje. Ukoliko osigurano lice nije zadovoljno sa
Nalazom, ocjenom i mišljenjem Prvostepene komisije, može u roku od 48 sati od dana prijema istog podnijeti prigovor Drugostepenoj komisiji. Drugostepena komisija će u roku od 30 dana od dana prijema prigovora dati svoj Nalaz, mišljenje i ocjenu o potrebi za produženo bolničko liječenje/medicinsku rehabilitaciju.

Doktrinarnim pristupom predviđene su indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju pravo na medicinsku rehabilitaciju operisanih kardiovaskularnih bolesnika, nakon indikovanih zahvata na srcu.

Preporuka za upućivanje na produženo bolničko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) operisanih kardiovaskularnih bolesnika treba biti data na Otpusnom pismu nakon obavljene operacije i priložena uz mišljenje nadležnog Konzilija JZU UKC Tuzla. Prijedlog za produženo bolničko liječenje daje ovlašteni doktor na osnovu mišljenja nadležnog Konzilija.

Pravo na produženo bolničko liječenje imaju osigurana lica odmah nakon prve faze liječenja (akutna i rana i postakutna hospitalna faza) ili nekoliko sedmica nakon prve faze, a najkasnije u roku od 90 dana nakon intervencije.
Više o pravu na medicinsku rehabilitaciju pogledajte u dole postavljenom linku.
Pravo na medicinsku rehabilitaciju – 2019