Pravo na lijekove
Osigurana lica imaju pravo na lijekove koji se nalaze na kantonalnoj Listi lijekova koje na prijedlog ministra zdravstva donosi Vlada Tuzlanskog kantona. Na području TK osigurana lica imaju pravo na lijekove utvrđene o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 14/19) i Odlukom i izmjenama i dopunama Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona, (“Službene novine TK”, broj: 1/20).
Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona
Izmjene i dopune Pozitivne liste lijekova 2020

Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja

U Službenim novinama Tuzlanskog kantona objavljena je Uredba o načinu i postupku utvrđivanja esencijalnih listi lijekova Tuzlanskog kantona.
Ovom uredbom uređuje se način i postupak utvrđivanja esencijalnih listi lijekova Tuzlanskog kantona, koji se osiguranim licima obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Uredba o načinu i postupku utvrđivanja esencijalnih listi lijekova Tuzlanskog kantona

Propisivanje i izdavanje lijekova primjenjuje se u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.
Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo

Program lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove u 2019. godini sa Doktrinarnim pristupima.

Odluka
Odluka o izmjeni Odluke
Program preraspodjele
Prioritetni program lijekova koji se koriste u terapiji bola za 2020. godinu


Više o lijekovima:

Ko propisuje lijekove sa Liste lijekova
Lijekove sa Liste lijekova na obrascu recepta propisuju ovlašteni doktori medicine, odnosno stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornog privatnog zdravstvenog radnika, ovlašteni doktori specijalisti zaposleni u službama domova zdravlja za zdravstvenu zaštitu djece, školske djece i studenata, žena i pneumoftiziološku zaštitu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U slučajevima kada je neophodno da doktori u službi hitne medicinske pomoći propišu lijek na recept, Zavod će, na prijedlog direktora ugovorne zdravstvene ustanove dati ovlaštenje za propisivanje lijekova na recept.
Na recept se može propisati samo lijek sa Liste lijekova
Na jedan recept se može propisati samo jedan lijek.

Gdje se mogu podići lijekovi sa Liste lijekova
Lijekovi sa Liste mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.
Pod ugovornim apotekama smatraju se zdravstvene ustanove čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljenje te djelatnosti, Apoteke koje su registrirane za djelatnost izdavanja lijekova na recept.
Spisak ugovornih apoteka za 2020. godinu
Pravo osiguranih lica na lijekove