Ortopedska pomagala

Ispis
 Uredbom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala ("Službene novine TK" broj: 13/18), utvrđen je obim prava na ortopedska pomagala i endoproteze koje se osiguranom licu obezbjeđuju po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, i način ostvarivanja prava na iste.

Obim prava određuje se jedinstvenom Listom pomagala i endoproteza ("Službene novine TK" broj: 14/18) u kojoj su utvrđeni rokovi i način korištenja, indikacije za utvrđivanje potrebe za ortopedskim pomagalom ili endoprotezom i visina učešća Zavoda u njihovoj nabavci.

Potrebu za pomagala i endoproteze sa Liste utvrđuje, na osnovu medicinskih indikacija, ovlašteni doktor medicine, odnosno specijalista odgovarajuće grane medicine, a na osnovu ovlaštenju direktora Zavoda.

Prijedlog za izradu, odnosno nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu ovlašteni doktor medicine.
Osigurano lice, kome je od strane ovlaštenog doktora izdata potvrda o potrebi nabavke (izrade) ortopedskog pomagala (endoproteze), dostavlja se Zavodu na odobravanje putem poslovnicce zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta.

Ortopedska pomagala/dokumenti:
Uredbu o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomala preuzmite ovdje - link
Odluku o jedinstvenoj Listi ortopedskih i drugih pomagala preuzmite ovdje - ListaAžurirano ( Četvrtak, 20 Septembar 2018 13:53 )