Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Informacija sa sjednice Upravnog odbora

IMG 1598Održana XXIII redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red, usvojen je i izvještaj od izvršenju odluka i zaključaka sa XXII sjednice Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora upoznati su sa Izvještajem Komisije za nadzor nad obavljanjem specijalističko-konsultativnih djelatnosti na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Predsjednik Komisije, dr. Fahrija Skokić iznijela je određene konstatacije, primjedbe i prijedloge koje treba razmotriti kako bi  se dao veći doprinos boljoj organizaciji, realizaciji i ugovaranju usluga specijalističko-konsultativne djelatnosti. Kako je rečeno, kada je u pitanju kadar, prostor i oprema zdravstvenih ustanova, stanje je nepromjenjeno u odnosu na raniji period, te da je neophodno raditi na educiranju kadra, nabavci opreme, te uređenju prostora. Istaknuto je i da se pacijenti neselektivno upućuju u UKC Tuzla za pretrage i usluge koje se mogu pružiti i u drugim ustanovama.
Nakon kratke rasprave, Izvještaj za nadzor je jednoglasno usvojen.
Upravni odbor dao je saglasnost na donošenje Odluke o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2019. - 2021. godina.
U okviru tačke 5. i 6. dnevnog reda nakon razmatranja usvojena je Odfluka o utvrđivanju Prijedloga Uredbe o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, kao i Odluke o utvrđivanju Prijedloga Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala.
Na sjednici je usvojena i Odluka o utvrđivanju vrijednosti naknade za noćni rad apoteka za period 01.06.-31.12.2018. godine.
Upravni odbor je usvojio Odluku o davanju saglasnosti na zaključivanje Anexa I Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2018. godini sa PZU Apoteka "Pharmacom“ Tuzla.
Data je saglasnost i na zaključivanje Anexa II Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2018. godini sa PZU Apoteka "Dur-Farm“ Sapna.
Potvrđena je Lista novih osiguranih lica na hemodijalizi sa područja Tuzlanskog kantona.
U sklopu tačke 11. dnevnog reda Upravni odbor je donio Zaključak kojim se zadužuje Stručan služba Zavoda zdravstvenog osiguranja TK da predloži Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2018. godinu.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: [email protected]

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja