Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

XX redovna sjednica Upravnog odbora

IMG 1555Održana XX redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda Zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon usvajanja dnevnog reda, usvojen je Izvod, kao i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XIX redovne sjednice Upravnog odbora.
Usvojena je Odluka o odobravanju sredstava za učešće na sportskim susretima radnika u zdravstvu Sjeveroistočne Bosne "Medicinijada 2018“ Neum.
U okviru IV tačke dnevnog reda, nakon kraćeg razmatranja usvojena je Odluka o odobravanju rasporeda i korištenja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva“. Razmatrana je i usvojena Informacija o postupku zaključivanja ugovora za usluge liječenja van kantona.
Članovi Upravnog odbora dali su saglasnost na zaključivanje Ugovora za liječenje van kantona po javnim pozivima.
Razmatranje Informacije o uslugama hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) bila je tačka VI dnevnog reda, nakon čeka je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o regulisanju pružanja usluga HBOT-a.
Na sjednici je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje Dopune Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene van područja kantonalnog zaovda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada.
Upravni odbor je razmatrao i Informaciju o izvršenom budžetskom nadzoru po postupku inspekcijske kontrole Budžetskog inspektorata Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.
Na XX redovnoj sjednici razmatran je i zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona za dodjelu markica premije osiguranja Centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona.
Potvrđena je Lista novih osiguranih lica na hemodijalizi sa područja Tuzlanskog kantona.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja