Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Od danas uplata i aplikacija premije osiguranja za 2018. godinu

IMG 1525Počela uplata premije osiguranja i aplikacija "markica“ u zdravstvene legitimacije za 2018. godinu.
Rok za uplatu premije osiguranja je 31.03.2018. godine.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.
"Markica" premije osiguranja za 2018. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2018. godine.


Visina premije osiguranja iznosi 20,00 KM po osiguranom licu.
U postavljenom linku možete preuzeti Uputstvo za popunjavanje virmana u svrhu uplate premije osiguranja za 2018. godinu.
http://zzotk.ba/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=186&id=1552:
Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 30.11.2017. godine donijela Odluku o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskom kantonu.
Ovom Odlukom od 01.01.2018. godine od plaćanja participacije oslobođene su sljedeća lica:
-djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života, i
-osigurana lica koja su prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.
Kategorije lica i periodi na koje se odnosi oslobađanje od participacije su:
-za djecu do navršenih 15. godina života – do kraja kalendarske godine, s tim da period važenja može biti i kraći ukoliko dijete u toj godini navršava 15. godina života a ne nalazi se na redovnom školovanju.
-učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života – za period važenja izdate potvrde o školovanju, odnosno studiranju.
-za osigurana lica koja su prijavljena kod Službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica – na tri mjeseca.

Dokumentacija na osnovu koje Zavod utvrđuje osnov za oslobađanje od plaćanja participacije za osigurana lica je :
-izvod iz matične knjige rođenih, izuzev ako su ta lica već evidentirana kao članovi porodice, za djecu do navršene 15. godine života;
-potvrda o redovnom školovanju, odnosno potvrda o redovnom studiranju, izdata od nadležne školske i visokoškolske ustanove za učenike i redovne studente do navršene 26. godine života;
-uvjerenje JU Službe za zapošljavanje za osigurana lica koja su prijavljena kod Službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica .

Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti i to samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest, odnosno za sljedeća oboljenja:
-malignih oboljenja;
-bubrežnih bolesnika na dijalizi;
-oboljenja od tuberkoloze;
-HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti;
-epilepsije;
-sistemskih autoimunih bolesti;
-hemofilije;
-inzulin ovisnog dijabetesa;
-paraplegije i kvadriplegije;
-mišićne distrofije;
-multiple skleroze;
-cerebralne paralize;
-duševnih bolesti.

Premija osiguranja iz 2017. godine prestaje važiti zaključno sa 31.03.2018. godine.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja