Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Upravni odbor usvojio Finansijski plan za 2018. godinu

plan2Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (dalje: Upravni odbor) na jučerašnjoj sjednici usvojio je Odluku o usvajanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa popratnim dokumentima, te usvojio sljedeće:
Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Odluku o usvajanju Odluke o usvajanju Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu
Odluku o novčanoj vrijednosti boda za finansiranje Programa zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-31.12.2018. godine
Odluku o godišnjem iznosu sredstava za lijekove sa Liste lijekova za 2018. godinu.
Odluku o utvrđivanju visine učešća ugovornih zdravstvenih ustanova u prekoračenju u potrošnji lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Odluku o vrijednosti farmaceutske usluge za period 01.01.- 31.12.2018. godine.
Direktor Mirsad Hodžić predstavio je prisutnima Godišnji Program rada Zavoda za 2018. godinu, nakon čega je isti i usvojen.
Članovi Upravnog odbora jednoglasno su i donijeli Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za narednu godinu, te Odluku o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu.
Na jučerašnjoj sjednici Upravni odbor je prihvatio Odluku o imenovanju investicionog menadžera. Za investicionog menadžera za kalendarsku 2018. godinu imenovan je Mirsad Hodžić, dipl.ecc, sa obavezom da u roku od mjesec dana predložiti Upravnom odboru godišnju politiku investiranja, koja se odnosi na vrstu odobrenih investicija u koje će se ulagati raspoloživa javna sredstva, najveći dozvoljeni iznos ulaganja, kao i druge okolnosti značajne za određivanje stepena rizika ulaganja.

U okviru tačke 9. dnevnog reda nakon razmatranja usvojen je Akcioni plan za borbu protiv korupcije u 2017. godini sa tačno utvrđenim aktivnostima i rokovima za provođenje istih od strane nosilaca aktivnosti.
Upravni odbor je dao saglasnost na donošenje Odluke o odobravanju rasporeda i korištenja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva“.
U nastavku sjednice nakon razmatranja jednoglasno su usvojene sljedeće Odluke:
Odluka o preraspodjeli unutar Operativnog programa 4.-Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita
Odluka o davanju ovlaštenja za zaključivanje Aneksa 3 Ugovora o regulisanju pružanja usluga CT i MR dijagnostike za 2017. godinu.
Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Aneksa I Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2017. godini sa PZU „Pharmacom“ Tuzla
Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Aneksa 1 Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2017. godini sa ZU "Eurovita Pharmacia“ Mostar i PA "Anea“ Tuzla.

Potvrđena je Lista novih osiguranih lica na hemodijalizi u dijaliznim centrima na području Tuzlanskog kantona.

 
Naslovna Upravni odbor Upravni odbor usvojio Finansijski plan za 2018. godinu

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja