Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Obavijest osiguranim licima u vezi premije osiguranja

markica2017U vezi sa natpisima i informacijom koja je plasirana putem web portala i društvenih mreža a koja se odnosi na uplatu premije osiguranja, obavještavamo osigurana lica o sljedećem:
Članom 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH“ broj: 30/17, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da se sredstva ličnog učešća osiguranih lica iz člana 80. ovog zakona mogu utvrditi za određene vidove korištenja zdravstvene zaštite na osnovu propisa koje donosi zakonodavno tijelo kantona na prijedlog kantonalnog zavoda osiguranja.
Skupština Tuzlanskog kantona kao zakonodavno tijelo na sjednici održanoj 28.02.2003. godine donijela je Odluku o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (''Službene novine TK'' broj: 2/03) i ista je i dalje na snazi.
Parlament Federacije BiH je na sjednici od 19.03.2009. godine, usvojio Odluku o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, čiji sastavni dio je Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima pojedinih vidova zdravstvene zaštite (dalje: Odluka).
Nakon saznanja da je Parlament FBiH usvojio navedenu Odluku, predstavnici Zavoda su na sjednici Vlade TK od 03.12.2009. godine upoznali Vladu da je stupio na snagu Osnovni paket koji je propisao obavezu usklađivanja kantonalne Odluke o neposrednom učešću sa Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sujedlovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite.
Upravni odbor Zavoda je na sjednici od 14.10.2010. godine a na osnovu mišljenja Ministarstva zdravstva TK donio Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o neposednom učešću osiguranih lica koja je usklađena sa Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite iz Osnovnog paketa.
Prijedlog navedene Odluke razmatran je na sjednici Skupštine TK održanoj 27.12.2010. godine i nakon održane sjednice i dalje je na snazi ostala Odluka iz 2003. godine.
Također, napominjemo da je dana 15.02.2016. godine Zavod uputio akt Ministarstvu zdravstva Federacije BiH u kome su izneseni stavovi u vezi sa primjenom Odluke o Osnovnom paketu i Odluke o maksimalnim iznosima nposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojednih vidova zdravstvene zaštite. Po navedenom aktu Federalno ministarstvo zdravstva nije do danas dostavilo izjašnjenje.
Dana 15.02.2016. godine Zavod je uputio akt Ministarstvu zdravstva TK u kome je traženo izjašnjenje i zajedničko iznalaženje rješenja kada je u pitanju primjena odredbi Osnovnog paketa kao i Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojednih vidova zdravstvene zaštite. Po navedenom aktu nije dostavljen odgovor, te je stoga Zavod ponovno 19.04.2016. godine istom ministarstvu uputio akt u kome se traži stav o načinu na koji će osigurana lica Zavoda učestvovati u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u narednom period u cilju pripreme planskih dokumenata.
U cilju utvrđivanja adekvatne procjene i analize primjene Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojednih vidova zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona direktor Zavoda je formirao Komisiju koja je imala zadatak da ponovno preispita već predloženo riješenje usaglašene Odluke o neposrednom učešću sa odredbama Osnovnog paketa koja je pripremljena još 2010. godine, te da u što kraćem roku pripremi prijedlog nove Odluke koja bi uređivala pitanje neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i bila usklađena sa Osnovnim paketom.
Komisija je završila svoj zadatak i dostavila Izvještaj 13.06.2016. godine, u kome je, u skladu sa raspoloživim informacijama, detaljno analizirana primjena Odluke iz Osnovnog paketa te utvrdila novi prijedlog Odluke neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u Osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Prijedlog Odluke).
Prijedlogom Odluke predviđeno je zadržavanje kategorije premije osiguranja, pri čemu bi istu, na dobrovoljnoj osnovi, plaćala lica koja nisu oslobođena plaćanja neposrednog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Članom 10. Prijedloga Odluke predviđeno je da će Upravni odbor, uz saglasnost Ministarstva zdravstva, donijeti uputstvo kojim će se utvrditi: vrijeme i način uplate participacije, odnosno godišnje premije, način ostvarivanja prava na oslobađanje od participacije i druga pitanja značajna za zakonito i pravilno provođenje Odluke.
Prijedlog Odluke i Izvještaj Komisije su dostavljeni Ministarstvu zdravstva TK aktom broj: 01-143-139-4/16 od 20.06.2016. godine.
Po navedenom prijedlogu nije postupljeno ali je u Stavu Ministarstva zdravstva TK za izradu planskih dokumenata za 2017. godinu od 23.11.2016. godine navedeno da se premija osiguranja za 2017. godinu planira u visini od 20,00 KM.
S obzirom na navedeno ističemo da je odredbama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona propisano da su osigurana lica koja uplate godišnju premiju osiguranja oslobođena plaćanja neposrednog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.
Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali su obavezni snositi dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona.
Odredbama člana 9. stav 1. Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona, koja je na snazi, je propisano da su od učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite oslobođena lica koja koriste sljedeće vidove zdravstvene zaštite:
- Hitnu medicinsku pomoć uz odgovarajući prevoz,
- Pregled radi propisivanja lijekova hroničnim bolesnicima,
- Liječenje zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju, uključujući i AIDS,
- Zdravstvena zaštita žena u vezi sa porođajem,
- Liječenje nefropatije,
- Liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa,
- Provođenje obavezne imunizacije dječijih zaraznih oboljenja;
Navedena lica su oslobođena plaćanja troškova korištenja zdravstvene zaštite (participacije) za zdravstvene usluge navedene u članu 9. stav 1. Odluke bez obzira da li imaju ili nemaju uplaćenu premiju osiguranja za tekuću godinu.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja