Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu

E-mail Ispis PDF
Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u državama sa kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili preuzela međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju.
Zdravstvena zaštita se može koristit samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva strane države.
Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite samo u hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kod kojih je bilo neophodno pružanje medicinske pomoći u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka u BiH.
Pod hitnim slučajevima, ne smatraju se slučajevi kod kojih je zdravstvena zaštita bila planirana, kao što je: dijagnostika, terapijski postupci, operativni zahvati, porođaji i sl.
Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu ostvaruje osigurano lice koje ne boluje od akutnih ili hroničnih oboljenja koja zahtjevaju duže liječenje i stalan nadzor ljekara.
Utvrđivanje i ocjenu zdravstvenog stanja osiguranog lica prije odlaska u inostranstvo vrši izabrani doktor medicine u čijem je timu osigurano lice registrovano. Ocjenu zdravstvenog stanja izvršit će na temelju neposrednog ljekarskog pregleda, uvida u zdravstveni karton i potrebne laboratorijske, RTG snimka i drugih medicinskih nalaza.
Ocjena zdravstvenog stanja upisuje se u obrazac "Ocjena zdravstvenog stanja“, obrazac se popunjava u dva primjerka od kojih se jedan predaje osiguranom licu, dok se drugi ulaže u zdravstveni karton.
Osigurano lice da bi koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, obavezno je podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o korištenju zdravstvene zaštite najkasnije sedam dana prije odlaska u inostranstvo. Zahtjev se podnosi u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica
Potvrda se može izdati na period ne duži od 30 dana u toku jedne kalendarske godine.
Osigurana lica koja su koristila zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a prije odlaska nisu pribavila odgovarajuću Potvrdu, troškove korištenja zdravstvene zaštite snose lično i nemaju pravo na refundaciju istih.

Ažurirano ( Utorak, 08 April 2014 09:08 )  
Naslovna Zdravstveno osiguranje Inoosiguranje Korištenje zdr. zaštite u inostranstvu

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja