Osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona omogućeno je pravo na liječenje u Hiperbaričnoj komori.
Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) predstavlja liječenje čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog, u specijalnim uređajima – hiperbaričnim komorama.
Pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori ostvaruje sa na osnovu indikacija i medicinske dokumentacije utvrđene Doktrinarnim pristupom koji je izrađen od strane Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
Uputnicu za liječenje u hiperbaričnoj komori izdaje ljekar u primarnoj zdravstvenoj ustanovi na osnovu preporuke navedenih nadležnih specijalista u roku od 30 dana od davanja preporuke.
Uputnica se izdaje za ambulantno liječenje u zdravstvenoj ustanovi koja može pružiti navedenu zdravstvenu uslugu.
Zahtjev za liječenje uz medicinsku dokumntaciju koja je predviđena Doktrinarnim pristupom podnosi se u poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta osiguranog lica.
Odobravanje za liječenje u hiperbaričnoj komori izdaje se na posebnom obrascu – Saglasnost za liječenje.

Ugovor o regulisanu pružanja usluga hiperbarične komore

Hiperbarična komora