Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, na poziv Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona provela je edukaciju iz oblasti borbe protiv korupcije za radnike Zavoda.
Glavna pažnja usmjerena je u koordinaciju borbe protiv korupcije, prevencije korupcije i način prijave korupcije, sa poučnim primjerima iz djelokruga rada Agencije.
Kako je rečeno na edukaciji, jedan od ključnih faktora za prevenciju borbe protiv korupcije je izrada plana integriteta.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poduzeo je niz aktivnosti koji se tiču provedbe mjera Akcionog plana za provođenje Strategije u borbi protiv korupcije.
U tom smislu izradio je i objavio Plan borbe protiv korupcije, te Plan integriteta sa akcionim planom.
Svrha plana integriteta je uspostavljanje antikorupcijskih mehanizama, vrijednosti i opravdanosti preventivnih standarda.
Sam proces izrade Plana integriteta svakako je značajno doprinio izgradnji svijesti rukovodstva i zaposlenih o štetnosti koju koruptivna praksa može izazvati u Zavodu.
Upravni odbor Zavoda imenovao je Tim za borbu protiv korupcije sa ciljem razmatranja i prijava korupcije i provođenje postupaka njihovih provjera. Kreiran je obrazac za borbu protiv korupcije putem kojeg će se vršiti prijava nedozvoljenih ponašanja i nepravilnosti koji dovode do korupcije.

http://www.zzotk.ba/foto-edukacija/

Edukacija radnika o načinu prevencije korupcije