Rok za uplatu premije osiguranja za 2019.godinu produžen do 31.jula

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, rok za uplatu premije osiguranja produžen do 31.07.2019. godine. Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda […]

JAVNI POZIVI 2019

JAVNI POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA Javni poziv za dostavu ponuda za pruzanje farmaceutskih usluga za 2019. godinu  

PUBLIKACIJE

Premija osiguranja – 2018 Pravo na medicinsku rehabilitaciju za kardiovaskularne bolesnike Pravo na terapiju heparinom za trudnice (Clivarin i Clexane) Pravo osiguranih lica na asistiranu reprodukciju Pravo osiguranih lica na lijekove – 2018 Pravo osiguranih lica na ortopedska pomagala Pravo na produženo bolničko liječenje – medicinska rehabilitacija

Odluka o jedinstvenoj Listi ortopedskih pomagala Statut 2016

Hiperbarična komora

Osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona omogućeno je pravo na liječenje u Hiperbaričnoj komori. Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) predstavlja liječenje čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog, u specijalnim uređajima – hiperbaričnim komorama. Pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori ostvaruje sa na osnovu indikacija i medicinske dokumentacije utvrđene Doktrinarnim pristupom koji je […]

Zdravstvena zaštita

Primarna zdravstvena zaštita Primarna zdravstvena zaštita obuhvata djelatnost porodičnog doktora medicine, djelatnost opće medicine, školsku medicinu, higijensko-epidemiološku zaštitu, zubozdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, zaštitu djece, dijagnostičku i apotekarsku djelatnost. Porodična/Obiteljska medicina  kao specijalnost je naučna disciplina koja sa svojim edukacionim sadržajima, istraživanjima, kliničkim aktivnostima i bazom podataka predstavlja specijalizaciju orjentiranu ka primarnoj zdravstvenoj […]

Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita koja se osigurava Zakonom obuhvaća: hitnu medicinsku pomoć, liječenje zaraznih bolesti, liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život, zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života, zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata, otkrivanje i liječenje endemske nefropatije, liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa, zdravstvenu zaštitu u trudnoći i […]

Predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK posjetili Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

U ponedjeljak, 17. septembra, predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK, Goražde posjetili su Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Predstavnike ZZO BPK je u direkciji Zavoda dočekao Mirsad Hodžić, direktor ZZO TK sa pomoćnikom direktora za IT sistem, Emirom Alibašićem, te ih upoznao sa organizacijom rada i osnovnim pravima koja se osiguranim licima Tuzlanskog kantona obezbjeđuju, kao […]