Uskoro otvaranje novog poslovnog prostora u Tuzli

Novi poslovni prostor svečano će biti otvoren u ponedjeljak, 17.12.2018. godine. Planirano je da svečanosti prisustvuju zvaničnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona, predstavnici Grada Tuzle, rukovodstva ugovornih zdravstvenih ustanova, te predstavnici medija. O svim detaljima javnost će blagovremeno biti obaviještena.

Zavod pustio u rad novu web stranicu

U okviru kontinuiranog praćenja i monitoringa procesa modernizacije i informatizacije, kao i unapređenja odnosa s javnošću, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pustio je u rad novu web stranicu. Nova web stranica dizajnirana je u skladu sa najsavremenijim trendovima. Novi izgled naše stranice ima za cilj da građanima/osiguranim licima omogući praćenje novosti te informacija u vezi […]

JAVNI POZIVI 2019

JAVNI POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA Javni poziv za dostavu ponuda za pruzanje farmaceutskih usluga za 2019. godinu  

PUBLIKACIJE

Premija osiguranja – 2018 Pravo na medicinsku rehabilitaciju za kardiovaskularne bolesnike Pravo na terapiju heparinom za trudnice (Clivarin i Clexane) Pravo osiguranih lica na asistiranu reprodukciju Pravo osiguranih lica na lijekove – 2018 Pravo osiguranih lica na ortopedska pomagala Pravo na produženo bolničko liječenje – medicinska rehabilitacija

Hiperbarična komora

Osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona omogućeno je pravo na liječenje u Hiperbaričnoj komori. Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) predstavlja liječenje čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog, u specijalnim uređajima – hiperbaričnim komorama. Pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori ostvaruje sa na osnovu indikacija i medicinske dokumentacije utvrđene Doktrinarnim pristupom koji je […]

Zdravstvena zaštita

Primarna zdravstvena zaštita Primarna zdravstvena zaštita obuhvata djelatnost porodičnog doktora medicine, djelatnost opće medicine, školsku medicinu, higijensko-epidemiološku zaštitu, zubozdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, zaštitu djece, dijagnostičku i apotekarsku djelatnost. Porodična/Obiteljska medicina  kao specijalnost je naučna disciplina koja sa svojim edukacionim sadržajima, istraživanjima, kliničkim aktivnostima i bazom podataka predstavlja specijalizaciju orjentiranu ka primarnoj zdravstvenoj […]

Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita koja se osigurava Zakonom obuhvaća: hitnu medicinsku pomoć, liječenje zaraznih bolesti, liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život, zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života, zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata, otkrivanje i liječenje endemske nefropatije, liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa, zdravstvenu zaštitu u trudnoći i […]

Predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK posjetili Zavod zdravstvenog osiguranja TK

U ponedjeljak, 17. septembra, predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK, Goražde posjetili su Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Predstavnike ZZO BPK je u direkciji Zavoda dočekao Mirsad Hodžić, direktor ZZO TK sa pomoćnikom direktora za IT sistem, Emirom Alibašićem, te ih upoznao sa organizacijom rada i osnovnim pravima koja se osiguranim licima Tuzlanskog kantona obezbjeđuju, kao […]