U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja TuzlanSkog kantona za 2019. godinu, predviđena su sredstva za finansiranje asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje).
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će refundirati sredstva za asistiranu reprodukciju maksimalno dva puta za jedan bračni par ili par koji živi u vanbračnoj zajednici.
Zavod učestvuje u troškovima postupka asistirane reprodukcije u visini do 3.000,00 KM za prvi pokušaj i u visini do 2.000,00 KM za drugi pokušaj.
Doktrinarni pristup za asistiranu reprodukciju (vještačku oplodnju) za 2019. godinu
Pravo na asistiranu reprodukciju – 2019