U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja TuzlanSkog kantona za 2018. godinu, predviđena su sredstva za finansiranje asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje).
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će refundirati sredstva za asistiranu reprodukciju maksimalno dva puta za jedan bračni par ili par koji živi u vanbračnoj zajednici.
Zavod učestvuje u troškovima postupka asistirane reprodukcije u visini do 3.000,00 KM za prvi pokušaj i u visini do 2.000,00 KM za drugi pokušaj.
Pravo osiguranih lica na asistiranu reprodukciju