Lijekovi sa Liste lijekova mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.

Pod ugovornim apotekama smatraju se:

zdravstvene ustanove čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti;
apoteke koje su registrirane za djelatnost izdavanja lijekova na recept.

U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu zaključeni su Ugovori o regulisanju međusobnih odnosa
u vezi sa obezbjeđivanjem, izdavanjem i načinom plaćanja lijekova na recept  sa 64 ugovorne apoteke, od čega su:

4 javne zdravstvene ustanove,
20 privatnih zdravstvenih ustanova i
40 privatne apoteke.
Spisak Ugovornih apoteka za 2018. godinu