Lijekovi sa Liste lijekova mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.

Pod ugovornim apotekama smatraju se:

zdravstvene ustanove čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti;
apoteke koje su registrirane za djelatnost izdavanja lijekova na recept.

U skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu zaključeni su Aneksi I Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2019. godini.
U vezi sa obezbjeđivanjem, izdavanjem i načinom plaćanja lijekova na recept, zaključenis u Anexi sa 55 ugovornih apoteka na području Tuzlanskog kantona, od čega su:

4 javne zdravstvene ustanove,
19 privatnih zdravstvenih ustanova i
32 privatne apoteke

Spisak ugovornih apoteka za 2020. godinu